Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze LGD

Klub Sportowy LESOVIA TRZEBIESZÓW w sierpniu 2018 r. zakończył realizację projektu pn.: ?Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Trzebieszów Drugi i Karwów? w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?. W wyniku realizacji projektu na terenie Gminy Trzebieszów utworzono  jedną siłownię napowietrzną w Trzebieszowie Drugim oraz dwa boiska treningowe w miejscowości Karwów.

Celem operacji był wzrost potencjału turystycznego obszaru LGD i rozwój infrastruktury i usług w zakresie rekreacji na obszarze Gminy Trzebieszów poprzez przygotowanie w okresie 3-6 miesięcy od podpisania umowy jednej siłowni na napowietrznej w miejscowości Trzebieszów Drugi oraz utworzenie dwóch boisk rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, w tym osób 50+ w miejscowości Karwów.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo? objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.