Seminarium pn. „Współpraca instrumentem rozwoju przedsiębiorczości”

Zapraszamy do udziału w operacji pn. ?Wiedza i współpraca w rozwoju obszarów wiejskich? realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania Zapiecek oraz Lokalna Grupa Działania ?Owocowy Szlak ?.
Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2020-2021.
Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2021 roku i kończy się w dniu 31 października 2021 roku.
Wartość operacji: 43 202,50 złotych
Celem operacji jest rozwój współpracy oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw wspierających przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
W ramach operacji zapraszamy do udziału w seminarium w dniu 29 października 2021 pn. ?Współpraca instrumentem rozwoju przedsiębiorczości? (6 godzin) w zakresie:
-Zagadnienia organizacyjno-prawne zw. z produkcją cydru i przykłady regulacji prawnych.
– Zagadnienia związane z odmianami jabłek uprawianych w Polsce i ich przydatności pod kątem wytwarzania cydru
– Zagadnienia związanie z technologią produkcji oraz marketingu cydru
– Panel sommalierski oraz prezentacja cydrów rzemieślniczych
Gwarantujemy wykładowców o umiejętnościach praktycznych posiadających rzetelną wiedzę i doświadczenie w tematyce objętej szkoleniem.
Miejsce seminarium; Hotel Dwa Księżyce; Kazimierz n. Wisłą
Dla uczestników gwarantujemy materiały szkoleniowe, obiad oraz przerwę kawową
Udział w operacji:
– wpłynie na zwiększenie udziału rolników we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez udział 25 uczestników w seminarium nt. produkcji cydru rzemieślniczego obejmującego kwestie technologiczne oraz marketingowe
Realizacja operacji w wymiarze długookresowym może wpłynąć na wzrost podaży produktów przetwórstwa owocowego co przełożyć się może na stworzenie marki polskiego cydru rzemieślniczego i rozszerzenie dotychczasowej sieci dystrybucji oraz może wpłynąć na wzrost miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru województwa lubelskiego, reprezentujące następujące grupy osób:
-rolników/sadowników specjalizujących się w produkcji jabłek- zajmujących się produkcją sadowniczą
-osoby/podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców
-producentów cydru/jabłecznika
-przedstawicieli organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD
-przedstawicieli organizacji branżowych związanych z sadownictwem/przetwórstwem
-przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego;
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do 27 października 2021 do godz. 16.00 na adres wwilkos@interia.pl
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników operacji zostaną podane na stronie Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru www.zacydrowani.com oraz partnerów operacji.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl