Spotkania informacyjne/szkolenia dla JST, jednostek kultury, związków wyznaniowych, NGO

W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek kultury, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru LGD ?RAZEM? na bezpłatne spotkania informacyjne/szkolenia przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER?.

Terminy:

7 marca 2017 r., godz. 16.00 – 19.00 ? mała sala konferencyjna (I piętro) w Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

9 marca 2017 r., godz. 10.00 – 13.00 ? sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Stoczku Łukowskim

14 marca 2017 r., godz. 10.00 – 13.00 ? sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków

16 marca 2017 r., godz. 15.00 – 18.00 ? sala konferencyjna Urzędu Gminy Trzebieszów

20 marca 2017 r., godz. 10.00 – 13.00 ? sala konferencyjna Urzędu Gminy Serokomla

Program:

  1. Warunki przyznania pomocy dla projektów z zakresu:
  • Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (Przedsięwzięcie nr 2.1.1),
  • Kultywowanie lokalnych tradycji i historii, Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny Przedsięwzięcie ( Przedsięwzięcie nr 2.1),
  • Promocja obszaru LGD z wykorzystywaniem potencjału turystycznego i kulturowego, (Przedsięwzięcie nr 3.1.2),
  • Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (Przedsięwzięcie nr 3.1.3).
  1. Kryteria wyboru i oceny operacji.
  2. Wniosek (tryb konkursowy + granty).
  3. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników Biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji). Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległy lokalne kryteria oceny operacji. Aktualne wzory obowiązujących dokumentów znajdują się w zakładce https://lgdrazem.pl/zasady-otrzymywania-dotacji/.

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl  lub telefonicznie: tel. 25 798 31 94 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.