Szkolenia


Szkolenie „Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020, podziałanie 19.2”

Informujemy, iż w dniu 10.08.2023 r. Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” organizuje bezpłatne szkolenie dla osób fizycznych zainteresowanych złożeniem wniosku o wsparcie finansowe w ramach ogłoszonego już naboru wniosków nr 2/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (nabór wniosków: 17 – 31.08.2023 r.).

Termin:  10.08.2023 r., godz. 11:00

Miejsce: sala konferencyjna UG Łuków (I piętro), ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Program: pobierz >>>

Formularz zgłoszenia: pobierz >>>

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie skanu podpisanego zgłoszenia uczestnictwa do 09.08.2023 r. do godziny 12:00 na adres poczty elektronicznej e-mail: poczta@lgdrazem.pl

Uwaga! Za udział w szkoleniu oraz doradztwie w Biurze LGD w zakresie konsultacji opracowanego wniosku i biznesplanu Wnioskodawca otrzymuje 4 punkty (2 pkt za szkolenie i 2 pkt za doradztwo).

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2023:  https://lgdrazem.pl/nabor-2-2023/


Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza na bezpłatne szkolenie przygotowujące do wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla ogłoszonego konkursu grantowego nr 3/2022/G z zakresu Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, realizowanego w ramach przedsięwzięcia nr 2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – GRANT.

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (I piętro)

Termin: 24.05.2022 r., godz. 15.30 (planowany czas trwania: 2-3 godziny)

 

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli:

 • organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym KGW, OSP, itp.,
 • kościołów i związków wyznaniowych,
 • jednostek sektora finansów publicznych,
 • instytucji kultury.

Program:

 • zasady i warunki ubiegania się o pozyskanie grantu,
 • omówienie procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem, sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli,
 • omówienie instrukcji wypełniania wniosku grantowego (przydatne będzie zabranie na spotkanie własnego komputera),
 • lokalne kryteria wyboru grantów – zasady oceny i wyboru operacji przez LGD.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia w celu potwierdzenia uczestnictwa, tel. 25 798 31 94, e-mail poczta@lgdrazem.pl

Informujemy również, że istnieje możliwość konsultacji w formie doradztwa indywidualnego prowadzonego przez pracowników biura LGD w siedzibie LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku, podczas którego można skorzystać z pomocy przy uzupełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.

Uwaga! Za udział w szkoleniu oraz doradztwie w Biurze LGD w zakresie konsultacji opracowanego wniosku Wnioskodawca otrzymuje 4 punkty (2 pkt za szkolenie i 2 pkt za doradztwo).

Ogłoszenie o konkursie grantowym nr 3/2022/G – przejdź

Termin składania wniosków o przyznanie grantu: od 30.05.2022 r. do 13.06.2022 r.

Szkolenie mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” współfinansowanej ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje, iż w dniu 4 stycznia 2022 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie on-line/webinarium dla osób fizycznych zainteresowanych złożeniem wniosku o wsparcie finansowe w ramach planowanego w połowie stycznia 2022 r. naboru wniosków z przedsięwzięcia:

 • Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (przedsięwzięcie nr 1.1.2)

Termin webinarium:  04.01.2022 r., godz. 10:00

Program: pobierz >>>

Formularz zgłoszenia: pobierz >>>

(zgłoszenia przyjmujemy do 03.01.2022 r. do godziny 14:00)

Planowany termin naboru wniosków: 18-31.01.2022 r. (czekamy na potwierdzenie terminu przez UMWL)

Biorąc pod uwagę ograniczenia spowodowane wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce dotychczasowe szkolenia stacjonarne dla potencjalnych Wnioskodawców będą odbywały się tylko w formie on-line (webinarium).

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU ON-LINE/WEBINARIUM:

Webinaria organizujemy przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting, która pozwala na udział w szkoleniu przy wykorzystaniu przeglądarki, bez konieczności pobierania i instalowania dodatkowych programów.

Aby wziąć w nim udział należy skan lub zdjęcie podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłać na adres: poczta@lgdrazem.pl w terminach podanych powyżej.

Dzień przed rozpoczęciem szkolenia pracownik Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” prześle e-mail zawierający wszystkie konieczne dane niezbędne do przystąpienia do webinarium (zalogowania się do pokoju konferencyjnego). Po otrzymaniu linku na podany adres mailowy należy go kliknąć i postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami. Polecamy zapoznanie się z filmem wyjaśniającym, jak przystąpić do webinarium: https://youtu.be/ZFWhNh2KHro

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt do godz. 09:00 w dniu szkolenia.

Zalecane jest zalogowanie się kilka minut przed rozpoczęciem webinarium.

UWAGA!

Udział w szkoleniu jest dodatkowo punktowany (2 pkt) zgodnie z kartą oceny operacji dlatego przyłączając się do webinarium należy użyć swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli stworzyć listę obecności i powiązać Państwa udział ze złożonym do nas wnioskiem o dofinansowanie.

Organizator szkolenia/on-line webinarium:

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

ul. Świderska 12

21-400 Łuków

tel.: 25 7983194

e-mail: poczta@lgdrazem.pl

www.lgdrazem.pl


Już 17 i 18 marca 2021 r. odbędą się bezpłatne szkolenia on-line/webinaria dla osób fizycznych/przedsiębiorców zainteresowanych złożeniem wniosku o wsparcie finansowe w ramach planowanych w połowie kwietnia naborów wniosków z przedsięwzięć:

 • Podejmowanie działalności gospodarczej

Termin webinarium:  17.03.2021 r., godz. 12:00

Program: pobierz >>>

Formularz zgłoszenia: pobierz >>>

(zgłoszenia przyjmujemy do 16.03.2021 r. do godziny 15:00)

 • Rozwijanie działalności gospodarczej

 Termin webinarium:  18.03.2021 r., godz. 12:00

Program: pobierz >>>

Formularz zgłoszenia: pobierz >>>

(zgłoszenia przyjmujemy do 17.03.2021 r. do godziny 15:00)

Planowany termin naboru wniosków: 16-30.04.2021 r.

(czekamy na potwierdzenie terminu przez UMWL)

Biorąc pod uwagę ograniczenia spowodowane wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce dotychczasowe szkolenia stacjonarne dla potencjalnych Wnioskodawców będą odbywały się tylko w formie on-line (webinarium).

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU ON-LINE/WEBINARIUM:

Webinaria organizujemy przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting, która pozwala na udział w szkoleniu przy wykorzystaniu przeglądarki, bez konieczności pobierania i instalowania dodatkowych programów.

Aby wziąć w nim udział należy skan lub zdjęcie podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłać na adres: poczta@lgdrazem.pl w terminach podanych powyżej.

Dzień przed rozpoczęciem szkolenia pracownik Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” prześle e-mail zawierający wszystkie konieczne dane niezbędne do przystąpienia do webinarium (zalogowania się do pokoju konferencyjnego). Po otrzymaniu linku na podany adres mailowy należy go kliknąć i postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami. Polecamy zapoznanie się z filmem wyjaśniającym, jak przystąpić do webinarium: https://youtu.be/ZFWhNh2KHro

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt do godz. 11 w dniu szkolenia.

Zalecane jest zalogowanie się kilka minut przed rozpoczęciem webinarium.

UWAGA!

Udział w szkoleniu jest dodatkowo punktowany (2 pkt) zgodnie z kartą oceny operacji dlatego przyłączając się do webinarium należy użyć swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli stworzyć listę obecności i powiązać Państwa udział ze złożonym do nas wnioskiem o dofinansowanie. Pracownik LGD potwierdzi udział w szkoleniu pod warunkiem uczestniczenia w nim w co najmniej 80 % czasu jego trwania.

Organizator webinarium:

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

ul. Świderska 12

21-400 Łuków

tel.: 25 7983194

e-mail: poczta@lgdrazem.pl

www.lgdrazem.pl


Szkolenia/spotkania informacyjno-promocyjne on-line dla zainteresowanych złożeniem wniosku na rozwój działalności gospodarczej/ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Biorąc pod uwagę ograniczenia spowodowane wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, informujemy, że dotychczasowe szkolenia stacjonarne dla potencjalnych Wnioskodawców odbędą się w formie on-line (webinarium).

 • WEBINARIUM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej odbędzie się w dniu 24 listopada (wtorek) o godz. 12.00. Zgłoszenia przyjmujemy do 23 listopada br. do godz. 12-ej. Formularz zgłoszeniowy ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pobierz

Program szkolenia – pobierz

 • WEBINARIUM DLA PRZEDSTAWICIELI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KOŚCIOŁÓW I ICH ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie z zakresu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” odbędzie się w dniu 26 listopada (czwartek) o godz. 10.00. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 listopada br. do godz. 10-ej. Formularz zgłoszeniowy ROZWÓJ INFRASTRUKTURY pobierz

Program spotkania – pobierz

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU ON-LINE/WEBINARIUM:

Webinaria organizujemy przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting, która pozwala na udział w szkoleniu przy wykorzystaniu przeglądarki, bez konieczności pobierania i instalowania dodatkowych programów.

Aby wziąć w nim udział należy skan lub zdjęcie podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłać na adres: poczta@lgdrazem.pl w terminach podanych powyżej.

Dzień przed rozpoczęciem szkolenia pracownik Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” prześle e-mail zawierający wszystkie konieczne dane niezbędne do przystąpienia do webinarium (zalogowania się do pokoju konferencyjnego). Po otrzymaniu linku na podany adres mailowy należy go kliknąć i postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami. Polecamy zapoznanie się z filmem wyjaśniającym, jak przystąpić do webinaru: https://youtu.be/ZFWhNh2KHro

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt do godz. 9 rano w dniu szkolenia.

Zalecane jest zalogowanie się kilka minut przed rozpoczęciem webinarium.

UWAGA!

Udział w szkoleniu jest dodatkowo punktowany zgodnie z kartą oceny operacji dlatego przyłączając się do webinarium należy użyć swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli stworzyć listę obecności i powiązać Państwa udział ze złożonym do nas wnioskiem o dofinansowanie. Pracownik LGD potwierdzi udział w szkoleniu pod warunkiem uczestniczenia w nim w co najmniej 80 % czasu jego trwania.


GRANTY – ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE/SZKOLENIE

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne/szkolenie w zakresie przygotowania wniosków grantowych z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

SPOTKANIA SKIEROWANE SĄ DO PRZEDSTAWICIELI:

 • organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej
 • kościołów i związków wyznaniowych
 • jednostek sektora finansów publicznych
 • instytucji kultury

 PROGRAM:

a) zasady i warunki ubiegania się o pozyskanie grantu

b) procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem, sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli

c) omówienie instrukcji wypełniania wniosku grantowego (przydatne będzie zabranie na spotkanie własnego komputera)

d) lokalne kryteria wyboru grantów – zasady oceny i wyboru operacji przez LGD

MIEJSCE:             

sala konferencyjna UG Łuków, Łuków, ul. Świderska 12 (I piętro)

TERMINY:          

05.03.2020 r. godz. 15.30

06.03.2020 r. godz. 10.00

Planowany czas trwania: 2-3 godziny.

Spotkania mają charakter otwarty. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem każdego ze spotkań w celu potwierdzenia uczestnictwa, tel. 25 798 31 94, e-mail poczta@lgdrazem.pl

Informujemy również, że istnieje możliwość konsultacji w formie doradztwa indywidualnego prowadzonego przez pracowników biura LGD w siedzibie LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku, podczas którego można skorzystać z pomocy przy uzupełnianiu dokumentacji aplikacyjnej

Uwaga! Za udział w spotkaniu/szkoleniu oraz doradztwie w Biurze LGD w zakresie konsultacji opracowanego wniosku Wnioskodawca otrzymuje 4 punkty (2 pkt. za szkolenie i 2 pkt. za doradztwo).

Planowany termin ogłoszenia naboru na realizacje grantów z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 02.03.2020 r.

Planowany termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 16.03.2020 r. do 30.03.2020 r. (przy równej liczbie punktów decyduje kolejność złożenia wniosku)

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Szkolenia z zasad otrzymywania dotacji na rozwijanie oraz podejmowanie działalności gospodarczej

Przypominamy, iż planujemy ogłosić nabór wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej, a w następnie kolejności na podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD „RAZEM”.

W związku z powyższym zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych rozwijaniem działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne zamieszkałe na terenie LGD, chcące założyć działalność gospodarczą na bezpłatne szkolenia przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”:

 1. Rozwijanie działalności gospodarczej – termin: 5 września 2019 r., godzina 13:00 -16:00
 2. Podejmowanie działalności gospodarczej – termin:  9 września 2019 r., godzina 14:00 -17:00

Miejsce szkoleń:

Sala konferencyjna UG Łuków (I piętro), ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

PROGRAM:

– Zasady przyznania pomocy

– Kryteria wyboru i oceny operacji

– Wniosek i biznesplan

– Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy

Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników Biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji).

Ze względów organizacyjnych prosimy o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do 2 dni przed terminem szkolenia na adres poczty elektronicznej e-mail: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie 25 798 31 94.

UWAGA! Termin szkolenia dla osób chcących otrzymać dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej został przyspieszony ze względu na duże zainteresowanie tą formą wsparcia oraz prośby przyszłych Wnioskodawców. NIE PLANUJEMY KOLEJNEGO SZKOLENIA Z ZAKRESU PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.


Szkolenie „Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, PROW 2014-2020”

W związku z planowanym kolejnym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych rozwijaniem działalności gospodarczej na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”, w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego.

Termin i miejsce:

5 września 2019 r., w godz. 13.00 – 16.00.

Sala konferencyjna UG Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

 Program:

 1. Zasady przyznania pomocy dla projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.
 2. Kryteria wyboru i oceny operacji.
 3. Wniosek i biznesplan.
 4. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników Biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji).

Ze względów organizacyjnych prosimy o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do 2 dni przed terminem szkolenia na adres poczty elektronicznej e-mail: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie 25 798 31 94.

UWAGA! Szkolenie dla osób chcących otrzymać dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej będzie zorganizowane na początku listopada 2019 r. Szczegółowe informacje będą umieszczone na naszej stronie w zakładce Aktualności i podzakładce Szkolenia.


Szkolenie dla przedsiębiorców z obszaru LGD „RAZEM”

W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedsiębiorców z obszaru LGD „RAZEM” zainteresowanych rozwojem działalności gospodarczej na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

Termin: 22 marca godz. 09.00 – 12.00 – sala konferencyjna UG Łuków, ul. Świderska 12

Termin: 26 marca godz. 12.00 – 15.00 – sala konferencyjna Centrum Integracji i Kultury Społecznej w Krzywdzie

Program:

 • Warunki przyznania pomocy dla projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.
 • Kryteria wyboru i oceny operacji.
 • Wniosek i biznesplan.
 • Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji).

Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległa Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru Lokalnej Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”  (lokalne kryteria oceny operacji nie uległy zmianie).

Aktualne wzory obowiązujących dokumentów znajdują się pod linkiem: https://lgdrazem.pl/zasady-otrzymywania-dotacji/ oraz https://lgdrazem.pl/dokumenty/

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie: tel. 25 798 31 94 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.

Jednocześnie informujemy, iż nabór z przedsięwzięcia: 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa planowany jest w terminie 5-18 kwietnia 2019, natomiast nabór z zakresu 1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego zostanie ogłoszony w późniejszym terminie ze względu na fakt, iż zgodnie z pismem PW-I.050.1.2019.APU z dnia 18.01.2019 skierowanym do wszystkich LGD nabory na rozwój przedsiębiorczości nie mogą być ogłaszane w jednym terminie.


Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Łukowie zapraszają przedstawicieli KGW i organizacji pozarządowych działających na terenie wsi obszaru LGD na szkolenie, którego celem jest m.in. zapoznanie z zasadami wpisu kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

PROGRAM:

 1. Przedstawienie i omówienie portalu IRZ plus służącego do składania zgłoszeń zwierzęcych poprzez Internet.
 2. Zapoznanie z zasadami wpisu kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.
 3. Spotkanie informacyjno-promocyjne – nt. głównych założeń LSR oraz możliwości pozyskiwania środków w ramach realizacji LSR

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 13 grudnia godz. 10.00 – 12.30, sala konferencyjna UG Łuków.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres.
e-mail:  poczta@lgdrazem.pl  lub telefonicznie pod numerem 25 7983194 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.


Szkolenie – rozliczanie projektów

Beneficjentów, którzy podpisali umowy, są w trakcie realizacji operacji lub rozliczają zrealizowany projekt serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. „Prawidłowa realizacja i rozliczanie projektów w ramach poddziałania 19.2.” Szkolenie, które przeprowadzą pracownicy Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego, odbędzie się 12.07.2018r, godzina 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 10.07.2018 r., do godziny 12.00: mailowo: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie: 25 798 31 94.

Program szkolenia


Szkolenia dla przedsiębiorców z obszaru LGD „RAZEM”

W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedsiębiorców z obszaru LGD „RAZEM” zainteresowanych rozwojem działalności gospodarczej na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”, przedsięwzięcie: 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa.

Termin:

21 marca godz. 09.00 – 12.00 – sala konferencyjna UG Łuków, ul. Świderska 12

Program:

 1. Warunki przyznania pomocy dla projektów z zakresu rozwijanie działalności gospodarczej.
 2. Kryteria wyboru i oceny operacji.
 3. Wniosek i biznesplan.
 4. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji). Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległy lokalne kryteria oceny operacji. Aktualne wzory obowiązujących dokumentów znajdują się pod linkiem: https://lgdrazem.pl/zasady-otrzymywania-dotacji/

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie: tel. 25 798 31 94 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.


Szkolenie dla Członków Rady LGD – GRANTY

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2017 r., w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Miód Lawenda” (Biardy 40, Gmina Łuków), w godzinach 14.00 – 19.00, odbędzie się „Szkolenie dla Członków Rady LGD z zasad dokonywania oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania LSR – Granty”.


Spotkania informacyjne/szkolenia dla JST, jednostek kultury, związków wyznaniowych, NGO

W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek kultury, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru LGD „RAZEM” na bezpłatne spotkania informacyjne/szkolenia przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

Terminy:

7 marca 2017 r., godz. 16.00 – 19.00 – mała sala konferencyjna (I piętro) w Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

9 marca 2017 r., godz. 10.00 – 13.00 – sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Stoczku Łukowskim

14 marca 2017 r., godz. 10.00 – 13.00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków

16 marca 2017 r., godz. 15.00 – 18.00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Trzebieszów

20 marca 2017 r., godz. 10.00 – 13.00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Serokomla

Program:

 1. Warunki przyznania pomocy dla projektów z zakresu:
 • Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (Przedsięwzięcie nr 2.1.1),
 • Kultywowanie lokalnych tradycji i historii, Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny Przedsięwzięcie ( Przedsięwzięcie nr 2.1),
 • Promocja obszaru LGD z wykorzystywaniem potencjału turystycznego i kulturowego, (Przedsięwzięcie nr 3.1.2),
 • Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (Przedsięwzięcie nr 3.1.3).
 1. Kryteria wyboru i oceny operacji.
 2. Wniosek (tryb konkursowy + granty).
 3. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników Biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji). Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległy lokalne kryteria oceny operacji. Aktualne wzory obowiązujących dokumentów znajdują się w zakładce https://lgdrazem.pl/zasady-otrzymywania-dotacji/.

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl  lub telefonicznie: tel. 25 798 31 94 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.


Szkolenia dla przedsiębiorców i osób fizycznych z obszaru LGD „RAZEM”

W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej zamieszkałe na obszarze LGD „RAZEM” na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

Terminy:

22 lutego godz. 15.00 – 18.00 – sala konferencyjna UG Łuków

28 lutego godz. 10.00 – 13.00 – sala konferencyjna UG Łuków

Program:

 1. Warunki przyznania pomocy dla projektów z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej.
 2. Kryteria wyboru i oceny operacji.
 3. Wniosek i biznesplan.
 4. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku ( 2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji). Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległy lokalne kryteria oceny operacji. Aktualne wzory obowiązujących dokumentów znajdują się pod linkiem: https://lgdrazem.pl/zasady-otrzymywania-dotacji/

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie: tel. 25 798 31 94 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.


Szkolenie dla JST i NGO

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na szkolenie dotyczące zasad pozyskiwania środków finansowych z PROW 2014-2020 na realizację projektów niekomercyjnych z zakresu budowy/przebudowy infrastruktury kultury, turystyki i rekreacji. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków w dniu 27.10.2016 r. w godzinach 13.00 – 16.00.

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: lgdrazem@poczta.pl  lub telefonicznie: tel. 25 7983194 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.


Terminy szkoleń dla przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą zamieszkałe na terenie obszaru LGD na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

12 października godz. 15-18.00 – sala konferencyjna UG Adamów

18 października godz. 10-13.00 – sala konferencyjna UG Wola Mysłowska

20 października godz. 15-18.00 – Centrum Społeczno-Kulturalne w Staninie

25 października godz. 10-13.00 – sala konferencyjna UG Łuków

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej przyznawana jest jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność”. Ponadto miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do CEiIDG, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR”.

Przypominamy również, że pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przyznawana jest jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się  przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”. Podmiot ubiegający się o wsparcie  finansowe w zakresie podejmowania działalności gospodarczej musi wykazać się miejscem zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników biura LGD podczas szkoleń organizowanych w poszczególnych gminach LGD jest punktowane podczas oceny wniosku ( 2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji).

Wytyczne dotyczące konkursów oraz linki do aktualnych wzorów wniosków znajdują się w zakładce nabory https://lgdrazem.pl/nabory/

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: lgdrazem@poczta.pl  lub telefonicznie: tel. 25 7983194 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00


Zmiana terminu szkoleń z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Uprzejmie informujemy osoby zainteresowane podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej, iż planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków w dniu 17 października zostanie przesunięty (z powodu braku instrukcji do biznesplanu). W związku z powyższym szkolenia w zakresie przygotowania wniosków rozpoczną się w połowie października. Harmonogram szkoleń ukaże się wkrótce.


Spotkania informacyjne

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w związku ze zbliżającym się pierwszym naborem wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „RAZEM” zaprasza osoby fizyczne (szczególnie poniżej 35 i powyżej 50 roku życia, a także kobiety) oraz przedsiębiorców na spotkanie informacyjne z zasad i możliwości pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i/lub rozwijanie działalności gospodarczej.

Program spotkania:

 1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 LGD „RAZEM”
 2. Podejmowanie działalności gospodarczej
 3. Rozwijanie działalności gospodarczej
 4. Koszty kwalifikowalne projektów
 5. Kryteria i zasady wyboru projektów

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

15.09.2016 – Łuków, Sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków,  ul. Świderska 12, godz. 16.00-18.00

19.09.2016 – Stoczek Łukowski, Sala konferencyjna Miasta i Gminy Stoczek Łukowski, pl. T. Kościuszki 1, godz. 16.00-18.00

22.09.2016 – Krzywda, Centrum Kultury i Integracji Społecznej, ul. Łukowska 20, godz. 16.00-18.00

26.09.2016 – Wojcieszków, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 38, godz. 16.00-18.00

28.09.2016 – Łuków, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, godz. 16.00-18.00.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem każdego ze szkoleń w celu potwierdzenia uczestnictwa, tel. 25 798 31 94, e-mail poczta@lgdrazem.pl

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.