Umowa na realizację projektu pn. „Promocja Turystyki tudzież Kultury” (akronim PTtK) podpisana!

Umowa z Województwem Lubelskim na realizację projektu pn. „Promocja Turystyki tudzież Kultury” (akronim PTtK) została podpisana 14 listopada 2023 r. LGD „RAZEM” reprezentowała Pani Prezes Sylwia Romańska-Węzik, natomiast partnera projektu, LGD Ziemi Siedleckiej, reprezentowali: Pan Wojciech Klepacki – Wiceprezes Zarządu oraz Pan Grzegorz Góral – Skarbnik Zarządu. Wartość całego projektu to kwota 554 173,00 zł., w tym Lokalna Grupa Działania „RAZEM” zrealizuje działania za kwotę 432 848,05 zł.

Realizację projektu rozpoczęliśmy już we wrześniu 2023 r. biorąc pod uwagę zaplanowane w projekcie w grudniu 2022 r. działania oraz podjęte wobec gmin obszaru LGD „RAZEM” zobowiązania.

Pierwszym zadaniem, które zostało wykonane był mural artystyczny na ścianie Zespołu Szkół w Serokomli nawiązujący tematycznie do gen. Kleeberga/SGO Polesie – scen batalistycznych ostatniej bitwy Wojny Obronnej w 1939 r., a jego odsłonięcie było częścią uroczystości 7 października 2023 roku z okazji 84 rocznicy bitwy pod Serokomlą zorganizowanej przez Gmina Serokomla.

Za nami są również 2 questy oraz 2 wydarzenia inauguracyjne promujące powstałe w Serokomli (22.10.2023 r.) oraz Woli Mysłowskiej (23.10.2023 r.) questy, dodrukowana gra karciana typu doubble promująca Szlak Ziemi Łukowskiej, zakup wyposażenia i gadżetów do promocji Szlaku Ziemi Łukowskiej od strony techniczno-organizacyjnej (namiot, parasole, power banki, itp.).

W ramach projektu do końca czerwca 2024 r. przez nasze LGD zostaną zrealizowane (oprócz wymienionych powyżej) następujące działania nawiązujące do atrakcji/wydarzeń/postaci historycznych  Szlaku Ziemi Łukowskiej:

  • 25 szt. tablic informacyjnych zlokalizowanych na działkach gminnych/prywatnych blisko pasa drogowego gdzie przebiega szlak
  • 2 murale na Szlaku Ziemi Łukowskiej
  • 9 questów, po jednym w każdej gminie oraz jeden wspólny z LGD Ziemi Siedleckiej
  • 8 eventów promujących powstałe questy
  • opracowanie i wydruk kart memo promujących Szlak Ziemi Łukowskiej

Celem projektu współpracy jest rozwój atrakcyjności turystycznej i promocja Szlaku Ziemi Łukowskiej. Osiągnięcie celu projektu opiera się w głównej mierze na wprowadzenia nowych i udoskonalonych elementów aktywnej turystyki w oparciu o lokalne zasoby przyrodniczo-kulturowe, dzięki czemu wzrośnie potencjał turystyczny obszarów obu LGD.

Projekt „Promocja Turystyki tudzież Kultury” (akronim PTtK) jest realizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” (Lider) oraz Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej (Partner).

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”