Umowa o przyznanie pomocy w ramach wsparcia przygotowawczego podpisana!

Informujemy, że w dniu 15.06.2022 r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027 w ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Beneficjentem pomocy w wysokości 74 000 zł jest Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem uprawniającym do ubiegania się przez Lokalną Grupę Działania o środki unijne w ramach programu LEADER na dofinansowanie projektów ukierunkowanych na rozwój obszaru objętego strategią. W przypadku naszej LGD  to kwota 2,25 mln euro na rozwój obszaru: gminy miejskiej i wiejskiej Stoczek łukowski oraz gmin wiejskich: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków oraz Wola Mysłowska. Źródłem dofinansowania jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o przyznanie pomocy w ramach wsparcia przygotowawczego – otwórz >>>