Uwaga Beneficjenci – można korzystnie aneksować umowę z zakresu rozwijania działalności gospodarczej!

Beneficjenci, którzy realizują projekty z zakresu rozwijania działalności gospodarczej mają możliwość podpisania aneksu do umowy o przyznaniu pomocy. Aneks do umowy o przyznaniu pomocy wprowadza zmiany, które weszły w życie na mocy rozporządzenia MRiRW z dnia 02.09.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (Dz. U. z 2020, poz. 1555).

Podpisanie aneksu jest korzystne dla beneficjentów, którzy są w trakcie realizacji projektu lub w okresie trwałości projektu, trwającym 3 lata od daty wpływu refundacji z tytułu rozliczenia projektu.

Najważniejsze zmiany wynikające z podpisania aneksu:

  • skreślenie dotychczasowego par. 5 ust. 1 pkt 4, mówiącego o osiągnięciu co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej ? powoduje to, że po roku od wypłaty płatności końcowej Beneficjent składa informację monitorującą z realizacji biznesplanu, ale w tej informacji nie podaje danych o przychodach firmy;
  • zmiana zapisu mówiącego o liczbie wymaganych do utworzenie i utrzymania miejsc pracy ? nowy zapis zakłada obowiązek utworzenia i utrzymania minimum jednego miejsca pracy przez beneficjenta.

Warunkiem zawarcia aneksu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnej opinii Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w przedmiocie zmiany umowy zgodnej w ww. aneksem.

Rada LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? wyda pozytywną opinię jeżeli:

  • operacja pozostaje dalej zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”,
  • operacja pozostaje dalej zgodna z zakresem tematycznym naboru,
  • operacja osiąga przynajmniej minimum punktów wymagane w danym przedsięwzięciu (min. 19 pkt. w 1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego oraz w 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa).

Beneficjent chcący podpisać aneks powinien:

  • zwrócić się w formie pisemnej o opinię Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”,
  • po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, zwrócić się w formie pisemnej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, z prośbą o podpisanie aneksu do umowy.

Formularz aneksu do umowy – pobierz >>>

Wzór pisma o wydanie opinii Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – pobierz >>>

Wzór pisma do UMWL o zawarcie aneksu – pobierz >>>