Uwaga Beneficjenci! Skorygowaliśmy tabele pomocnicze do biznesplanu!

Informujemy Szanownych Beneficjentów, że zostały skorygowane tabele pomocnicze do podziałania 19.2 (9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu) z wprowadzonymi formułami, które ułatwią Państwu poprawne przygotowanie rachunku zysków i strat, wskaźnika NPV oraz obliczenie wskaźnika rentowności. Przypominamy, że należy wypełnić pola na zielonym tle oraz nie należy kopiować tabeli i wklejać do Biznesplanu, lecz jedynie przepisać wartości (nie można zmieniać i formatować tabel z Wniosku i Biznesplanu opracowanych przez ARiMR). Prosimy o dostarczanie wniosków o przyznanie pomocy z przeliczeniami dokonanymi przy pomocy ww. tabel pomocniczych.

Pobierz: tabele pomocnicze do biznesplanu – podejmowanie działalności gospodarczej >>>

Pobierz: tabele pomocnicze do biznesplanu – rozwijanie działalności gospodarczej >>>