Uwaga Beneficjenci!

W związku z faktem, iż 17 kwietnia jest ostatnim dniem naboru wniosków prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem LGD na doradztwo (najlepiej do końca tygodnia aby mieć czas na korektę wniosku). W innym przypadku doradztwo będzie udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

17 kwietnia br. (wtorek) nie udzielamy doradztwa w Biurze LGD ?RAZEM? ze względu na koniec naborów wniosków. Informacje w Biurze i telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

Termin składania wniosków mija w dniu 17 kwietnia 2018 r. o godz. 15.30. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 15.30 ? nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonych naborów wniosków. Ponadto zaznaczamy, że w celu przyjęcia wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku. Zalecamy więc, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru.

Aby usprawnić przyjmowanie wniosków jeszcze raz przedstawiamy ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji:

  1. Wniosek należy złożyć w dwóch identycznych egzemplarzach. Każdy ma zawierać wszystkie załączniki. Jeden egzemplarz to oryginał, a drugi egzemplarz to kopia ? oba egzemplarze Wnioskodawca zostawia w LGD. Można także przynieść trzeci egzemplarz, który opieczętowany przez LGD wnioskodawca zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku.
  2. Do jednego egzemplarza wniosku należy dołączyć płytę CD/DVD. Płyta ma być podpisana co najmniej nazwą Wnioskodawcy lub tytułem operacji. Płyta musi zawierać wniosek (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Wniosek powinien być zapisany w formacie .xls lub .xlsx (może również dodatkowo zostać załączony w formie skanu). Prosimy o nagrania na płycie Biznesplanu (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Płyta CD/DVD powinna by umieszczona w koszulce foliowej lub papierowym opakowaniu (dotyczy naboru nr 1/2018 i 2/2018).
  3. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wpięty np. w skoroszyt (w formie umożliwiającej w razie konieczności wyjęcie poszczególnych dokumentów), ale uniemożliwiającej dekompletację (zszyty i wpięty do skoroszytu).
  4. Załączniki w obu egzemplarzach powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku ?Informacje o załącznikach? i ponumerowane.
  5. Załączniki wielostronicowe powinny być spięte w jeden dokument.
  6. Wszystkie dokumenty (oryginały i kopie) muszą być przedłożone w jakości wydruku/ kserokopii umożliwiającej ich odczytanie.
  7. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD. Rekomendujemy wcześniejsze potwierdzanie dokumentów.
  8. Wszystkie pola, które powinny pozostać puste we wniosku należy uzupełnić zgodnie z odpowiednią instrukcją do wniosku lub biznesplanu.
  9. Przypominamy o konieczności uzupełnienia wniosku o odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu. Znajdują się one w załącznikach w ogłoszonych naborach.