Uwaga! Prośba o wsparcie działań na zwiększenie środków na rozwój obszarów wiejskich

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? to lokalne partnerstwo: gmin, organizacji, przedsiębiorców i mieszkańców na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W obecnym okresie programowania w ramach PROW 2014-2020 LGD wykorzystało kwotę ok. 10 mln zł na projekty realizowane w 10 gminach naszego obszaru: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stoczek Łukowski (miasta i gmina), Stanin, Wojcieszków, Wola Mysłowska i Trzebieszów. Udało się zrealizować kilkadziesiąt inwestycji o wymiarze społecznym i gospodarczym. Byliśmy i jesteśmy wsparciem dla przedsiębiorców, którzy ze środków PROW 2014-2020 stworzyli ok. 40 miejsc pracy, powstało 20 nowych firm, a pomogliśmy w rozwoju 12 firmom.

Istotne wsparcie ze strony LGD skierowane zostało również na przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym. W ramach grantów wspartych zostało 25 lokalnych podmiotów, dzięki czemu zostały zakupione stroje ludowe i inne potrzebne wyposażenie dla działających organizacji, a także organizowane były szkolenia i warsztaty aktywizujące lokalną społeczność i łączące pokolenia.

Aktualnie do 15 lutego br. trwają konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) 2023-2027, którym będzie zarządzać Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.. W jego planie finansowym przewidziano, że na działanie LEADER będzie nominalnie mniej środków o 2/3 w porównaniu z aktualnym okresem programowania. Obecnie w PROW 2014-2020 limit środków na działanie LEADER wynosi 787 mln ?, a w nadchodzącym okresie programowania planuje się tylko 286 mln ?, natomiast a na działanie LEADER tylko 5% (wymagane przez UE min.)

Jeśli taka decyzja zostanie wdrożona w życie będzie to oznaczać, że Lokalne Strategie Rozwoju będą wdrażane na niewielkiej części obszarów wiejskich, a funkcjonować może mniej niż połowa obecnie istniejących LGD.

Lokalne Grupy Działania z całej Polski, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, zgłaszają postulat do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o zwiększenie środków na działanie LEADER z 5 do 10%.

Jeśli uważacie, że nasz postulat jest słuszny zabierzcie proszę głos w konsultacjach społecznych i wyślijcie swoje stanowisko do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi drogą elektroniczną w terminie do 15 lutego 2021 r.

Formularz i instrukcja do wysłania opinii ? czytaj dalej

Formularz do wysłania opinii w sprawie zwiększenia puli środków na działanie LEADER z 5 do 10 % jest pod linkiem: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr

Instrukcja krok po kroku

 Najpierw wchodzimy do pkt 1 formularza, który nazywa się:

 Część dokumentu, do którego zgłaszana jest proponowana zmiana

 Wybieramy opcję:  Rozdział 6 Plan finansowy

Następnie przechodzimy do pkt. 2

Proponowana zmiana

Tutaj wpisujemy: W pkt. 4 na str. 139 zmiana alokacji na podejście LEADER z 5% na 10%

Następnie przechodzimy do pkt. 3

3. Uzasadnienie proponowanej zmiany

Tutaj należy uzasadnić proponowaną zmianę. Warto odnieść się do własnych doświadczeń związanych z inicjatywą LEADER i napisać uzasadnienie swoimi słowami, ale można również skorzystać z poniższego uzasadnienia.

Przykład uzasadnienia:

Wspólnotowe podejście LEADER od 30 lat rozwija się, rośnie w siłę i poszerza obszar oddziaływania na rzecz oddolnego rozwoju obszarów wiejskich państw członkowskich UE. Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty również na terenie LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?. W obecnym okresie programowania w ramach PROW LGD wykorzystało kwotę ok. 10 mln zł na projekty realizowane w 10 gminach: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stoczek Łukowski (miasta i gmina), Stanin, Wojcieszków, Wola Mysłowska i Trzebieszów. Udało się zrealizować kilkadziesiąt inwestycji o wymiarze społecznym i gospodarczym. Byliśmy i jesteśmy wsparciem dla przedsiębiorców, którzy ze środków PROW 2014-2020 stworzyli ok. 40 miejsc pracy, powstało 20 nowych firm, a pomogliśmy w rozwoju 12 firmom.

Istotne wsparcie ze strony LGD skierowane zostało również na przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym. W ramach grantów wspartych zostało 25 podmiotów, dzięki czemu zostały zakupione stroje ludowe i inne wyposażenie dla działających NGO, a także organizowane były szkolenia i warsztaty aktywizujące lokalną społeczność i łączące pokolenia. Te dane pokazują, jak duży wkład w rozwój obszarów wiejskich w ostatnich latach miała Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.

W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER PROW na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. ?. Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na działanie LEADER w nowym okresie programowania zostanie przeznaczone tylko minimalne 5% budżetu II filaru, co ? po planowanych przesunięciach między I a II  filarem ? będzie stanowiło zaledwie 231 mln euro.

Tak radykalne zmniejszenie wsparcia dla świetnie funkcjonującego i sukcesywnie rozwijającego się instrumentu LEADER oznacza jego zatrzymanie i cofnięcie dotychczas wypracowanych efektów wdrażania tego podejścia. Ponadto LEADER będzie, odmiennie niż dotychczas, jedynym działaniem, w ramach którego gminy będą mogły finansować inwestycje istotne dla społeczności lokalnej z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich oraz jedynym działaniem, w ramach którego będzie możliwe wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach nie związanych z rolnictwem. Jeżeli zatem LEADER będzie jedynym działaniem wspierającym małe, rodzinne firmy z obszarów wiejskich, to naszym zdaniem należy zwiększyć pulę środków do poziomu co najmniej 10% środków II filara.

Panie Ministrze, dostrzegając ogromne zaangażowanie Pana i Ministerstwa oraz podległych służb i agencji we wspieranie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz mając na uwadze dotychczasowe osiągnięcia LGD i ich wpływ na rozwój naszych gmin, jak również brak innych działań w Planie Strategicznym dla WPR skierowanych na wsparcie inwestycji przedsiębiorców i gmin, zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o alokowanie w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej 10% na działanie LEADER.

Następnie przechodzimy do pkt. 4

4. Podmiot zgłaszający proponowaną zmianę

Należy wybrać właściwą kategorię.

Następnie przechodzimy do pkt. 5

 5. Adres email

Tutaj należy podać swój adres e-mail.

Następnie przechodzimy do pkt. 6

 6. Dodaj załącznik.

Jeśli mamy jakiś załącznik (powyższe uzasadnienie z pieczątką) to załączamy a jak nie to wysyłamy całość bez załącznika.