Walne Zebranie Członków LGD „RAZEM”

W dniu 27 września 2022 r. o godz. 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Staninie odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.

W spotkaniu uczestniczyło 34 członków LGD, przewodniczył p. Mariusz Osiak ? Wójt Gminy Łuków, natomiast protokołowała p. Aneta Mazur – Kierownik referatu Inwestycyjno-Administracyjnego w UG Serokomla.

Podczas posiedzenia p. Kinga Szerszeń Węzik Wiceprezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie finansowe, a p. Sylwia Romańska – Węzik Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ? p. Ewa Niebrzegowska, a sprawozdanie z działalności rady LGD ? p. Rafał Sobiech Przewodniczący Rady.

Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, merytorycznym oraz sprawozdaniem i wnioskiem Komisji Rewizyjnej jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2021 i udzielenia zarządowi absolutorium za 2021 r.

Na zakończenie obrad p. Sylwia Romańska-Węzik Prezes Zarządu podziękowała w imieniu całego Zarządu za udzielenie absolutorium za 2021 r. (zarówno Komisji Rewizyjnej jak i wszystkim członkom Stowarzyszenia), Radzie i pracownikom Biura LGD za sprawną realizację zadań statutowych Stowarzyszenia oraz przedstawiła informację na temat:

a) wywiązania się Zarządu z Uchwały nr I/3/2021 Walnego Zebrania członków Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? z dnia 7 września 2021 r. w sprawie poparcia dla wprowadzenia wielofunduszowego instrumentu RLKS w pełnej formule w programie regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego

b) zrealizowanych w 2022 roku działaniach

c) wyników raportu z ewaluacji zewnętrznej

d) planowanych przez Zarząd w 2022 i 2023 r. naborach wniosków:

  • 2.1.1 Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (konkurs)
  • 3.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem potencjału turystycznego i kulturowego ? projekt własny ?Centrum Informacji Turystycznej? (konkurs)
  • planowanego projektu współpracy dotyczącego edukacji przyrodniczo-historycznej oraz aktywnej turystyki

e) raportu z konsultacji społecznych przeprowadzonych we wszystkich gminach w VI 2022 ? I etap budowy nowej strategii

f) nowej perspektywy finansowej PROW

g) spotkania założycielskiego nowej struktury LGD na terenie naszego powiatu – 22 września 2022 r. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łukowie.

Wszystkim obecnym na zebraniu członkom Stowarzyszenia dziękujemy za udział w Walnym Zebraniu.