Walne Zebranie Członków LGD w dniu 28 czerwca 2017 r.

W dniu 28 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 11:30  w Pałacyku ?Fantazja? w miejscowości  Sięciaszka Pierwsza 57a odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.

W spotkaniu uczestniczyło 25 członków LGD, przewodniczył Marek Czub ? Wójt Gminy Stoczek Łukowski, natomiast protokołował Janusz Jezierski ? Sekretarz Gminy Łuków.

Podczas posiedzenia przedstawiono sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2016, które odczytała Główna księgowa ? Aneta Pszczółkowska. Następnie kolejno sprawozdania odczytali: sprawozdanie z działalności Zarządu w 2016 r. – Prezes Sylwia Romańska-Węzik, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ? Ewa Niebrzegowska.

Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, merytorycznym oraz sprawozdaniem i wnioskiem Komisji Rewizyjnej podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2016 i udzielenia zarządowi absolutorium za 2016 r.

Następnie Prezes Sylwia Romańska-Węzik przedstawiła zebranym sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju za 2016 r. oraz pierwsze półrocze 2017 r. W okresie od 20 maja 2016 r. do 28 czerwca 2017 r. przeprowadzonych zostało 5 naborów, w tym jeden w 2016 r. (z trzech zakresów tematycznych) a cztery w 2017 r. Łącznie we wszystkich naborach złożono 64 wnioski, na kwotę 10 761 588,35 zł. Do dofinansowania wybrano 41 wniosków na kwotę  7 161 431,90 zł, co stanowi 83,76 % kwoty przeznaczonej na realizację działania 19.2. Na dzień 28.06.2017 pozytywnie zweryfikowano 6 wniosków na kwotę 1 392 144,55 zł, co stanowi 16,28 % kwoty przeznaczonej na realizację działania 19.2. Wkład własny JST w wybranych wnioskach do dofinansowania wynosi 1 078 857,55 zł.

W II półroczu 2017 r. ogłoszone zostaną nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

  1. Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem potencjału turystycznego i kulturowego (3.1.2) ? 102 tys. zł
  2. Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (Grant, 3.1.3) ? 285 tys. zł
  3. Kultywowanie lokalnych tradycji i historii (Grant, 2.2.1) ? 266 tys. zł

Zakres naborów może ulec zwiększeniu w przypadku negatywnego zweryfikowania wniosków z naboru nr 1/2016 przez UM WL.

Ponadto w II półroczu 2017 r.:

  • zostanie zorganizowana II edycja Festiwalu jurajskiego, na którą LGD pozyskało dotację z Gminy Łuków
  • rozpocznie się realizacja projektu współpracy pod nazwą ?Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej? w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania?, objętego PROW na lata 2014-2020.
  • rozpocznie się realizacja projektu w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 4 ? Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej, na który LGD pozyskało dotację. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności członków i pracowników lubelskich LGD w zakresie działań animacyjnych, aktywizujących i innowacyjności.

Na tym zebranie zakończono. Wszystkim obecnym na zebraniu członkom Stowarzyszenia dziękujemy za udział w Walnym Zebraniu.