Walne Zebranie Członków LGD w Woli Gułowskiej

W dniu 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 13:00 (w drugim terminie)  w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w miejscowości Wola Gułowska odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W spotkaniu uczestniczyło 54 członków LGD, przewodniczył Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski, natomiast protokołowała Aneta Mazur – Kierownik referatu administracyjno- inwestycyjnego.

Podczas posiedzenia sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2018, przedstawiła Główna księgowa – Monika Pieniak. Następnie kolejno sprawozdania odczytali: sprawozdanie z działalności Zarządu w 2018 r. – Prezes Sylwia Romańska-Węzik, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Ewa Niebrzegowska oraz sprawozdanie z działalności Rady LGD – Przewodniczący Rafał Sobiech.

Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej udzieliło zarządowi absolutorium za 2018 r.

Następnie Prezes Sylwia Romańska-Węzik przedstawiła zebranym sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju za 2018 r. oraz plany na rok 2019. W okresie od stycznia do grudnia  2018 r. LGD „RAZEM” przeprowadzono 3 nabory wniosków. Łącznie we wszystkich naborach złożono 17 wniosków, na kwotę 2 586 845,43 zł. Do dofinansowania wybrano 13 wniosków na kwotę  1 415 912,00 zł.

W 2019 r. ogłoszone zostaną nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

  1. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa  (3.1.1) – 717 386,00 tys. zł
  2. Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (3.1.3) – 713 725,82 tys. zł
  3. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (Grant 2.1.1) – 246 227,00 zł
  4. Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (1.1.2)
  5. Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (1.1.1)

Ponadto w 2019 r. realizowany będzie

  • międzynarodowy projekt współpracy pod nazwą „Promocja i turystyka” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objęty PROW na lata 2014-2020.
  • konkurs pn. „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej” w kategorii działania inwestycyjnego oraz nieinwestycyjnego.

W planach (jeśli zostaną podpisane umowy na realizację projektu) realizacja projektów w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

  •  „KGW – Kobiety Gotowe Wesprze przedsiębiorczość na obszarze LGD „RAZEM”. Celem projektu jest zorganizowanie czterech szkoleń powiązanych z warsztatami serowarskimi „Jak zrobić ser i jak go sprzedać – innowacyjne rozwiązania w zakresie przetwórstwa mleka” na obszarze LGD „RAZEM” dla członkiń KGW oraz zorganizowanie 1-dniowego wyjazdu studyjnego w ramach dobrych praktyk – jako lider
  • Lokalne Grupy Działania woj. Lubelskiego – szanse i wyzwania w perspektywie okresu 2019-2023 – jako partner
  • „Smaki tradycji szansą zrównoważonego rozwoju wsi” – jako partner

Następnie wybrano nowe władze do organów decyzyjnych na kolejną kadencję:

Zarząd LGD „RAZEM”:

Romańska-Węzik Sylwia – Prezes Zarządu

Szerszeń Kinga – Wiceprezes Zarządu

Brodzik Iwona – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Niebrzegowska Ewa

Czerniec Wojciech

Krzyszczak Jacek

Rada LGD „RAZEM”:

Sektor gospodarczy:

Czajka Jolanta

Rybicki Radosław

Soczewka Monika

Zdanowski Adam

Sektor publiczny:

Mazur Aneta

Skwarek Bernarda

Zalewska Agnieszka

Sektor społeczny:

Gontarz Elżbieta

Pulik Danuta

Sobiech Rafał

Szelągowska Sabina

Ponadto w sprawach różnych skonsultowano „Procedurę wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli”.

Wszystkim obecnym na zebraniu członkom Stowarzyszenia dziękujemy za udział w Walnym Zebraniu.