Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD – 28 czerwca 2017 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”  zgodnie z § 17 ust. 3 pkt. 4 Statutu zwołuje w dniu 28 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 11:00  w sali w Pałacyku Fantazja Sięciaszka Pierwsza 57a Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W przypadku, gdy na Walne Zebranie Członków nie przybędzie wymagana ilość członków (co najmniej połowa uprawnionych do głosowania) zwołuje się Walne Zebranie Członków w tym samym miejscu w drugim terminie, tj.: 28 czerwca 2017 r.  o godz. 11:30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad i wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2016 i udzielenia Zarządowi absolutorium.
 11. Sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2016/I półrocze 2017 r.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski, w tym plany realizacji LSR na II półrocze 2017 r.
 13. Zamknięcie posiedzenia.