Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „RAZEM” – 07.09.2021 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 4 Statutu zwołuje w dniu 7 września 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywdzie w Filii w Hucie Dąbrowie.

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego I finansowego z działalności Zarządu za rok 2020.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej w roku 2020.
 7. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2020.
 8. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady w roku 2020.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

W przypadku, gdy na Walne Zebranie Członków nie przybędzie wymagana ilość członków (co najmniej połowa uprawnionych do głosowania), planuje się Walne Zebranie Członków w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 7 września 2021 r. o godz. 13.30.

Ze względów organizacyjnych (poczęstunek przygotowany przez KGW Huta Dąbrowa oraz przekazanie uczestnikom WZC gry karcianej typu dobble opracowanych przez LGD w ramach projektu współpracy ?START?) będziemy wdzięczni za potwierdzenie obecności na WZC do dnia 2 września 2021 r. do godz. 12-ej, mailowo na adres poczta@lgdrazem.pl i/lub telefonicznie ? tel. nr 25 79 83 194.

Dopuszcza się udział w Zebraniu Członka Stowarzyszenia przez pełnomocnika. W tym celu należy sporządzić pisemne upoważnienie i przekazać je przez pełnomocnika Członkowi Zarządu przed rozpoczęciem Zebrania.

Pobierz:     

Wzór pełnomocnictwa >>>