Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „RAZEM” – 25 czerwca 2020 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 4 Statutu zwołuje w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w budynku Żłobka Gminnego „MALUCH” w Łukowie, ul. Świderska 12a Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” (wejście od garaży gminnych oznaczone plakatem LGD).

W przypadku, gdy na Walne Zebranie Członków nie przybędzie wymagana ilość członków (co najmniej połowa uprawnionych do głosowania), zwołuje się Walne Zebranie Członków w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 25 czerwca 2020 r. o godz. 13.30.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego I finansowego z działalności Zarządu za rok 2019
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej w roku 2019
 7. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019
 8. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady w roku 2019
 10. Dyskusja i wolne wnioski
 11. Zakończenie zebrania

Informujemy, iż w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, miejsce organizacji WZC zostanie przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przeciwdziałania pandemii spowodowanej COVID-19 (maseczki, dezynfektory, odległości pomiędzy członkami LGD). Jednocześnie prosimy o zachowanie wszelkiej ostrożności (posiadanie własnego długopisu, zachowanie odległości, brak kontaktu pomiędzy uczestnikami) i odpowiedzialne zachowanie podczas Walnego Zebrania Członków.