Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „RAZEM” – 26.04.2023 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 4 Statutu zwołuje w dniu 26 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w Wilczyskach (Wilczyska 55a, 21-426 Wola Mysłowska) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W przypadku, gdy na Walne Zebranie Członków nie przybędzie wymagana ilość członków (co najmniej połowa uprawnionych do głosowania), zwołuje się Walne Zebranie Członków w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 26 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 13.30.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.

2. Wybór przewodniczącego Zebrania.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Wybór protokolanta.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6. Wybór komisji skrutacyjnej.

7. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.

11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2022.

12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady w roku 2022.

13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2022.

14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022.

15. Dyskusja nad sprawozdaniami.

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022.

17. Wybór nowych władz Stowarzyszenia:

          a) Zarządu,

          b) Komisji Rewizyjnej,

          c) Rady.

18. Sprawy różne i wolne wnioski.

19. Zakończenie zebrania.

Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie obecności na WZC do dnia 21 kwietnia 2023 r. do godz. 12-ej, mailowo na adres poczta@lgdrazem.pl i/lub telefonicznie – tel. nr 25 79 83 194.