Walne Zebranie Członków w Hucie Dąbrowie

W dniu 7 września 2021 r. o godz. 13.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywdzie w Filii w Hucie Dąbrowie odbyło się Walne Zebranie członków Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W spotkaniu uczestniczyło 33 członków LGD, przewodniczył p. Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski, natomiast protokołowała p. Aneta Mazur – Kierownik referatu Inwestycyjno-Administracyjnego w UG Serokomla.

Podczas posiedzenia p. Sylwia Romańska-Węzik Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie finansowe oraz z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Wojciech Czerniec, a sprawozdanie z działalności rady LGD – p. Rafał Sobiech Przewodniczący Rady.

Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, merytorycznym oraz sprawozdaniem i wnioskiem Komisji Rewizyjnej jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2020 i udzielenia zarządowi absolutorium za 2020 r.

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 i brakiem włączenia instrumentu terytorialnego (wielofunduszowego RLKS) w nadchodzącej perspektywie finansowej członkowie walnego zebrania jednogłośnie podjęli również uchwałę w sprawie poparcia dla wprowadzenia wielofunduszowego instrumentu RLKS w pełnej formule w programie regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.

Na zakończenie obrad p. Sylwia Romańska-Węzik Prezes Zarządu podziękowała w imieniu całego Zarządu za udzielenie absolutorium za 2020 r. (zarówno Komisji Rewizyjnej jak i wszystkim członkom Stowarzyszenia) oraz przedstawiła informację na temat:

  1. planowanych przez Zarząd w 2021 i 2022 r. naborach wniosków,
  2. podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wynikających z projektowanej zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o 654 000,00 EUR, co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR wynosi 2 616 000,00 zł,
  3. nowej perspektywy finansowej PROW 2021-2027,
  4. podziękowała Zarządowi, Radzie i pracownikom Biura LGD za sprawną realizację zadań statutowych Stowarzyszenia,
  5. poinformowała o kolejnym działaniu w celu wdrożenia wielofunduszowego RLKS w pełnej formule w programie regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, tj. petycji do Sejmiku Województwa Lubelskiego, którą zamierza skierować Lubelska Sieć LGD i poprosiła o podpisy pod petycją wszystkich zainteresowanych zwiększeniem budżetu LSR na przyszły okres programowania.

Wszystkim obecnym na zebraniu członkom Stowarzyszenia dziękujemy za udział w Walnym Zebraniu.