Warsztaty kulinarne w Popławach-Rogalach

Dzięki podpisanym w maju 2023 r. umowom grantowym powstały bardzo ciekawe projekty dla mieszkańców gmin obszaru LGD „RAZEM”. Pierwszą organizacją, która rozliczyła z sukcesem swoje zadanie jest Koło Gospodyń Wiejskich w Popławach-Rogalach.

W ramach otrzymanego grantu w wysokości 9340 zł odbyły się Warsztaty kulinarne zdrowego odżywiania. Dzięki udziałowi w tym projekcie „Wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Popławach-Rogalach poprzez udział w warsztatach kulinarnych zdrowego odżywiania oraz zakup sprzętu kuchennego” świetlica wiejska w Popławach-Rogalach wzbogaciła się również o nową 5-palnikową kuchenkę gazowo-elektryczną oraz komplet garnków, które w przyszłości będą służyć mieszkańcom wsi.

Zadanie miało na celu wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizację społeczną, integrację międzypokoleniową, rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych 30 mieszkańców wsi Popławy-Rogale poprzez organizację warsztatów kulinarnych zdrowego odżywiania i zakup sprzętu kuchennego, zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2023 r. Realizacja zadania wpłynęła aktywizująco na lokalną społeczność oraz zintegrowała mieszkańców, w tym zapewniła integrację międzyspołeczną i międzypokoleniową dzięki warsztatom kulinarnym zdrowego odżywiania: uczestnicy rozwinęli w sobie umiejętności zdrowego odżywania oraz kompetencje inicjatywności i przedsiębiorczości. Przedstawienie zdrowej kuchni jako kuchni wyższej jakości pozytywnie wpłynie na stan zdrowia mieszkańców, a wspólny udział wpłynął pozytywnie na integrację międzypokoleniową lokalnej społeczności. Zdobytą wiedzę i umiejętności KGW będzie przekazać dalej. Realizacja zadania wykorzystała również lokalne dziedzictwo przyrodnicze w postaci natury ożywionej, tj. dostępnych roślin, jak również przekazywanych z pokolenia na pokolenie receptur wykorzystania ziół w gospodarstwie domowym, co w znacznym stopniu przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

Bardzo się cieszymy, że pomyślnie udało się zrealizować i rozliczyć projekt. Państwa sukces przyczynia się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „RAZEM”.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego „Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „RAZEM”, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.