Warsztaty w GOK w Trzebieszowie dzięki realizacji grantu w ramach środków z EFRROW

Gminny Ośrodek Kultury w Trzebieszowie zrealizował projekt „Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju w Gminie Trzebieszów”, którego dotacja ze środków  EFRROW przy współudziale LGD „RAZEM” wyniosła 13 910,00 zł.

Grant miał na celu integrację mieszkańców, ich aktywizację i tworzenie międzypokoleniowej więzi pomiędzy uczestnikami, co przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego i ludzkiego oraz rozwoju miejsc spotkań dla minimum 65 mieszkańców Gminy Trzebieszów do 30 listopada 2021 roku.

Zadanie obejmowało :

 1. Warsztaty pierwszej pomocy (4 godziny x 2 grupy) .
 2. Warsztaty z samoobrony (8 x 1 godzina).
 3. Warsztaty z języka angielskiego (14 x 45 min).
 4. Warsztaty mydlarskie (2 godziny x 4 grupy).
 5. Wykład dotyczący zdrowego żywienia.
 6. Warsztaty garncarskie (4 x 2 godziny).
 7. Warsztaty taneczne (4×2 godziny).
 8. Warsztaty aromaterapeutyczne (7 godzin).
 9. Wydruk dyplomów, zakup statuetek dla najlepszych szachistów, a także dla najmłodszego
  i najstarszego uczestnika.
 10. Organizacja I Turnieju Szachowego Pamięci Powstańców Styczniowych z wręczeniem dyplomów (ok 6 godzin).

Zadanie wykorzystało lokalne dziedzictwa kulturowe i/lub historycznego poprzez zorganizowanie „I Turnieju Szachowego Pamięci Powstańców Styczniowych”, promującego pamięć o Powstańcach Styczniowych, edukację historyczną i krzewienie patriotyzmu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto zorganizowano warsztaty garncarstwa, które bezpośrednio dotyczą dziedzictwa kulturowego poprzez naukę ,,dawnego” zawodu, obie inicjatywy by odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD „RAZEM”, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.