Weź bezzwrotną dotację i pracuj u siebie

Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 000 zł oraz podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł/mies. wypłacane przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku powyżej 30 roku życia, to oferta Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Mogą z niej skorzystać mieszkańcy powiatu łukowskiego, radzyńskiego, ryckiego, bialskiego oraz miasta Biała Podlaska dzięki projektowi ?Pracuję u siebie?.

Wyżej wymienione osoby muszą należeć co najmniej do jednej z następujących grup:

? osoby w wieku powyżej 50 roku życia,

? kobiety,

? osoby z niepełnosprawnościami,

? osoby długotrwale bezrobotne,

? osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup. Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny (dostępny na www.fundacja.lublin.pl) w terminie do 15 marca  2017 roku do godz. 15:00 w biurze projektu w Łukowie, ul. Międzyrzecka 72C, pok. 5, tel. 25 797 20 75.