WNIOSKODAWCO! Zapoznaj się z ważnymi informacjami!

Informujemy, że w zakładce Nabory wniosków, podzakładka FAQ, znajdują się wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania związane z wątpliwościami dotyczącymi naboru wniosków i interpretacji przepisów z tym związanych. W trakcie prac nad wnioskami prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniami, które być może rozwieją Państwa wątpliwości co do sporządzania wniosku i biznesplanów.

obrazek30 listopada br. (środa) jest ostatnim dniem doradztwa.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem LGD na doradztwo. Nie przyjmujemy na doradztwo ad hoc, bez wcześniejszego umówienia się. W innym przypadku doradztwo będzie udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

1 grudnia br. (czwartek) nie udzielamy doradztwa w Biurze LGD „RAZEM” ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 2 grudnia br. Informacje w Biurze i telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

Termin składania wniosków mija w dniu 2 grudnia 2016 r. o godz. 15.30. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 15.30 – nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonego naboru wniosków. Ponadto zaznaczamy, że w celu przyjęcia wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku. Zalecamy więc, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru. Przypominamy, że po złożeniu wniosku do LGD nie ma możliwości uzupełniania dokumentów czy wprowadzania jakichkolwiek zmian we wniosku lub załącznikach na poziomie LGD.

Aby usprawnić przyjmowanie wniosków jeszcze raz przedstawiamy ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji:

 1. Wniosek należy złożyć w dwóch identycznych egzemplarzach. Każdy ma zawierać wszystkie załączniki. Jeden egzemplarz to oryginał, a drugi egzemplarz to kopia – oba egzemplarze Wnioskodawca zostawia w LGD. Można także przynieść trzeci egzemplarz, który opieczętowany przez LGD wnioskodawca zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku.
 1. Do jednego egzemplarza wniosku należy dołączyć płytę CD/DVD. Płyta ma być podpisana co najmniej nazwą Wnioskodawcy lub tytułem operacji. Płyta musi zawierać wniosek (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Wniosek powinien być zapisany w formacie .xls lub .xlsx (może również dodatkowo zostać załączony w formie skanu). Prosimy o nagrania na płycie Biznesplanu (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Płyta CD/DVD powinna by umieszczona w koszulce foliowej lub papierowym opakowaniu.
 1. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wpięty np. w skoroszyt (w formie umożliwiającej w razie konieczności wyjęcie poszczególnych dokumentów), ale uniemożliwiającej dekompletację (zszyty i wpięty do skoroszytu).
 1. Załączniki w obu egzemplarzach powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku „Informacje o załącznikach” i ponumerowane.
 1. Załączniki wielostronicowe powinny być spięte w jeden dokument.
 1. Wszystkie dokumenty (oryginały i kopie) muszą być przedłożone w jakości wydruku/ kserokopii umożliwiającej ich odczytanie.
 1. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD. Rekomendujemy wcześniejsze potwierdzanie dokumentów.
 1. Wszystkie pola, które powinny pozostać puste we wniosku należy uzupełnić zgodnie z odpowiednią instrukcją do wniosku lub biznesplanu.
 1. Z uwagi na zgłaszane trudności z wypełnieniem wniosku sugerujemy wypełnienie go przy użyciu programu MS Excel.
 1. Przypominamy o konieczności uzupełnienia wniosku o odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu. Znajdują się one w załącznikach nr 5, 6 i 7 w ogłoszonym naborze.
 1. Przypominamy o konieczności zweryfikowania obliczeń w biznesplanie zgodnie z nowymi, skorygowanymi tabelami pomocniczymi – linki do właściwych tabel:

Tabele pomocnicze do biznesplanu – podejmowanie działalności gospodarczej

Tabele pomocnicze do biznesplanu – rozwijanie działalności gospodarczej

Prosimy także Szanownych Beneficjentów o wypełnianie ankiet doradztwa on-line:

link do miejsca na stronie internetowej LGD: https://lgdrazem.pl/ankieta-doradztwa/

bezpośredni link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/U0G8V5M8X5H6Y6G3G