Wyniki konkursu „MINIGRANTY LGD RAZEM NA INICJATYWY DLA MŁODZIEŻY”

Laureaci konkursu „MiniGranty LGD RAZEM na inicjatywy dla młodzieży”

13 marca 2023 r. komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszeń dostarczonych na konkurs „MiniGranty LGD RAZEM na inicjatywy dla młodzieży”.

Łącznie złożono 3 zgłoszenia na inicjatywy dla młodzieży w wieku 16-25 lat. Wszystkie 3 zgłoszenia zostały złożone przez grupy nieformalne, w tym jedno stowarzyszenie zwykłe, których przedstawiciele są mieszkańcami terenu LGD ?RAZEM?.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie projektów inicjatyw dla młodzieży w wieku 16-25 lat zamieszkałej na terenie obszaru LGD ?RAZEM?, tj. gmin powiatu łukowskiego: Łuków, Adamów, Krzywda, Stanin, Wola Mysłowska, Wojcieszków, Trzebieszów, Gmina Stoczek Łukowski, Serokomla oraz miasto Stoczek Łukowski.

WYNIKI KONKURSU:

Komisja w swoich ocenach kierowała się kryteriami szczegółowo opisanymi w regulaminie konkursu, tj. formalnymi oraz merytorycznymi, szczegółowo opisanymi w zał. nr 2 do regulaminu konkursu.

Nagrodą w konkursie jest wsparcie finansowe w wysokości do 3 000,00 zł dla 3 najwyżej ocenionych pomysłów na inicjatywy dla młodzieży w wieku 16-25 lat, realizujących cele konkursu i zgodnych z zakresami określonymi w regulaminie konkursu.

Komisja obradowała w składzie:

  1. Kinga Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska/Wiceprezes Zarządu LGD ? przewodnicząca komisji
  2. Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu/Dyrektor Biura LGD ? członek komisji
  3. Edyta Katarzyna Kuć ? Inspektor ds. promocji w UG w Łukowie ? członek komisji
  4. Ewelina Ponikowska ? Specjalista ds. projektów i szkoleń w Biurze LGD ? członek komisji
  5. Andrzej Charliński ? Specjalista ds. projektów i monitoringu w Biurze LGD ? członek komisji

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Konkurs został zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, finansowany ze środków EFRROW, w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.