Zakończenie konkursu grantowego nr 2/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. został zakończony nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny ? GRANT (przedsięwzięcie nr 2.1.1)

Limit dostępnych środków wynosił 246 227,00 złotych.

Wpłynęło 12 wniosków na kwotę dotacji 245 469,00 zł, co stanowi 99,69% limitu konkursu grantowego nr 2/2020/G.