Zakończenie naborów nr 5/2019 i nr 6/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 r. zostały zakończone nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? – PROW 2014-2020, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Nabór 5/2019:

Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (przedsięwzięcie nr 1.1.2):

Limit dostępnych środków wynosił 720 000,00 zł.

Wpłynęło 28 wniosków na kwotę 2 240 000,00 zł, co stanowi 311,11 % limitu naboru nr 5/2019.

Nabór 6/2019:

Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (przedsięwzięcie nr 2.1.1):

Limit dostępnych środków wynosił 707 598, 93 zł.

Wpłynęły 2 wnioski na kwotę 707 590,76 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 257 350,76 zł), co stanowi 100 % limitu naboru nr 6/2019.