Zakończenie naboru 1/2019

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2019 zakończyliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa ? nabór 1/2019:

Limit dostępnych środków wynosił 717 386,00 zł.

Wpłynęły 3 wnioski na kwotę 716 994,00 zł, co stanowi 99,95 % limitu naboru nr 1/2019.