Zakończenie naboru wniosków nr 1/2021, 2/2021 i 3/2021

W dniu 30 kwietnia 2021 r. Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zakończyła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach przedsięwzięć:

 

Nabór nr 1/2021Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (przedsięwzięcie nr 1.1.2), trwał od 16.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

  • Limit dostępnych środków wynosił 76 108,04 EUR, co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio 304 432,16 zł.
  • Wpłynęło 12 wniosków na kwotę 960 000,00 zł, co stanowi 315,34% limitu naboru nr 1/2021.

 

Nabór nr 2/2021 – Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (przedsięwzięcie nr 1.1.1), trwał od 16.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

  • Limit dostępnych środków wynosił 76 042,63 EUR, co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio 304 170,52 zł.
  • Wpłynęły 2 wnioski na kwotę 420 428,00 zł, co stanowi 138,00% limitu naboru nr 2/2021.

 

Nabór nr 3/2021 – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – (przedsięwzięcie nr 2.1.1), trwał od 16.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

  • Limit dostępnych środków wynosił 55 819,75 EUR, co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio 223 279,00 zł.
  • Wpłynęły 2 wnioski na kwotę 171 289,63 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 62 299,63 zł), co stanowi 76,72 %.

 

Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji LGD ma 60 dni na ocenę złożonych wniosków. Ostateczne informacje dotyczące oceny wraz z listami rankingowymi zostaną opublikowane po zakończeniu całego procesu wyboru.