Zakończenie naboru wniosków nr 1/2022

W dniu 31 stycznia 2022 r. Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zakończyła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach przedsięwzięć:

Nabór nr 1/2022Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (przedsięwzięcie nr 1.1.2), trwał od 18.01.2022 r. do 31.01.2022 r.

  • Limit dostępnych środków wynosił 240 477,73 EUR, co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi 961 910,92 zł.
  • Wpłynęło 21 wniosków na kwotę 1 680 000,00 zł, co stanowi 175% limitu naboru nr 1/2022.

Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji LGD ma 60 dni na ocenę złożonych wniosków. Ostateczne informacje dotyczące oceny wraz z listami rankingowymi zostaną opublikowane po zakończeniu całego procesu wyboru.