Zakończenie naboru wniosków nr 2/2023

W dniu 31 sierpnia 2023 r. Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zakończyła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach przedsięwzięcia:

Nabór nr 2/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (przedsięwzięcie nr 1.1.2), trwał od 17 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

  • Limit dostępnych środków wynosił  71 993,58 EURO, co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie: 287 974,32 PLN.
  • Wpłynęło 5 wniosków na kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 139% limitu naboru nr 2/2023.

Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji LGD ma 60 dni na ocenę złożonych wniosków. Ostateczne informacje dotyczące oceny wraz z listami rankingowymi zostaną opublikowane po zakończeniu całego procesu wyboru.