Zakończenie procesu konsultacji zmian LSR

Zarząd Lokalnej Grupy działania „RAZEM” informuje o zakończonym procesie konsultacji LSR, w wyniku której zaakceptowano propozycję Zarządu przesunięcia kwoty 126 232,87 EUR (68 558,81 EUR z przedsięwzięcia 1.1.1. oraz 57 676,06 EUR z przedsięwzięcia 3.1.1) do przedsięwzięć z zakresu rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kultury/rekreacyjno-turystycznej.

Podczas konsultacji (on-line, w biurze oraz spotkanie konsultacyjne) nie wpłynęły żadne uwagi od przedsiębiorców z obszaru LGD, natomiast wpłynęły uwagi od samorządów lokalnych dotyczące  zwiększenia budżetu przedsięwzięcia 2.1.1 w III kamieniu milowym do kwoty 292 500,00 EUR, natomiast przedsięwzięcia 3.1.3 do kwoty 339 489,28 EUR.

Po konsultacjach społecznych zmiany w wyżej wymienionym dokumencie zostały zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia „RAZEM” oraz przekazane do akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Po aktualizacji LSR Zarząd zatwierdził ostateczną wersję strategii.

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji zmian LSR na lata 2016-2023