Zakończyliśmy szkolenia z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz projektów grantowych

W dniu 20 marca 2017 r. odbyło się ostatnie szkolenie z cyklu wypełniania wniosków o dofinansowanie oraz biznesplanów w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?. Łącznie w okresie od 22 lutego do 20 marca 2017 r. w 3 szkoleniach wzięło udział 76 potencjalnych Beneficjentów.

Informujemy również, iż wszystkie osoby zainteresowane doradztwem w ramach podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej zapraszamy na indywidualne konsultacje do Biura LGD ?RAZEM? przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie (budynek UG Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 ? 15.30 (w okresie naboru wniosków w poniedziałki od 7.30 do 17.30). Kontaktować się z nami można również mailowo poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie 25 7983194.

Szczegółowe informacje nt. oferowanego wsparcia znajdują się również na naszej stronie internetowej oraz w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD ?RAZEM? na lata 2014-2020, dostępnej w podzakładce Zasady otrzymywania dotacji oraz Nabory, a także PROW 2014-2020 ? podzakładka Lokalna Strategia Rozwoju.

Szkolenie dotyczące zasad pozyskiwania środków finansowych z PROW 2014-2020 z zakresu „Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej – Łuków, 22 lutego 2017 r.


Szkolenie dotyczące zasad pozyskiwania środków finansowych z PROW 2014-2020 z zakresu „Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej – Łuków, 28 lutego 2017 r.


Szkolenie dotyczące zasad pozyskiwania środków finansowych z PROW 2014-2020 z zakresu „Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej – Łuków, 20 marca 2017 r.


W tym samym dniu, tj. 20 marca 2017 r. zakończyliśmy również cykl szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek kultury, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru LGD ?RAZEM? przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER? z zakresu projektów grantowych oraz niekomercyjnej infrastruktury kultury, turystyki i rekreacji.

Szkolenia zorganizowano w miejscowościach Krzywda, Stoczek Łukowski, Łuków, Trzebieszów oraz Serokomla.

Spotkania miały na celu omówienie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ww. zakresie. W trakcie szkoleń zaprezentowano także etapy oceny wniosku oraz konsultowano Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, które na prośbę uczestników postaramy się zmodyfikować (aktualnie trwają konsultacje proponowanych zmian ? ankieta on-line). Omówiono również wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Każde ze spotkań kończyło się ożywioną dyskusją dotyczącą omawianych zagadnień. Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za tak liczne przybycie oraz za wytrwałość. Informujemy również, iż pytania i odpowiedzi, które nie zostały rozstrzygnięte podczas szkoleń w niedługim czasie zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej w podzakładce FAQ. Wszystkim przyszłym Beneficjentom życzymy owocnej pracy przy opracowywaniu wniosków i zapraszamy do ich składania już w najbliższym naborze (przełom IV/V 2017 r.).

Dziękujemy również Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski oraz Wójtom wszystkich pozostałych Gmin członkowskich LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, tj. za pomoc w rozpowszechnieniu informacji o szkoleniach, wśród społeczności lokalnych oraz wsparcie organizacyjne.

Spotkanie informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek kultury, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru LGD „RAZEM” – Krzywda, 7 marca 2017 r. 


Spotkanie informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek kultury, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru LGD „RAZEM” – Stoczek Łukowski, 9 marca 2017 r.


Spotkanie informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek kultury, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru LGD „RAZEM” – Łuków, 14 marca 2017 r.


Spotkanie informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek kultury, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru LGD „RAZEM” – Trzebieszów, 16 marca 2017 r. 


Spotkanie informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek kultury, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru LGD „RAZEM” – Serokomla, 20 marca 2017 r.