Zapraszamy Mieszkańców obszaru LGD do konsultacji zmian w dokumentach programowych Stowarzyszenia

W związku z planowanymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz w lokalnych kryteriach wyboru operacji a także Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru Lokalnej Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji, poniżej zamieszczamy do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag:

  • zmiany w LSR ? otwórz >>>
  • zmiany w Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji ? otwórz >>>
  • zmiany w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru Lokalnej Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? ? otwórz >>>
  • zmiany w KARCIE OCENY OPERACJI PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODDZIAŁANIE 19.2 ? otwórz >>>
  • zmiany w KARCIE OCENY OPERACJI ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODDZIAŁANIE 19.2 ? otwórz >>>
  • zmiany w KARCIE OCENY OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD PODDZIAŁANIE 19.2 ? otwórz >>>
  • WNIOSEK/FORMULARZ AKTUALIZACJI ? otwórz >>>

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 30.01.2017 do godziny 10:00 wysyłając wiadomość na mail: poczta@lgdrazem.pl; w tytule maila prosimy wpisać odpowiednio: Konsultacje-Kryteria lub Konsultacje-LSR lub Konsultacje-Procedury lub dostarczyć do Biura LGD: ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 31 stycznia 2017 r. o godz. 11.30 w siedzibie LGD w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12.

Zmiany w wyżej wymienionych dokumentach zostaną zatwierdzone przez członków Stowarzyszenia w dniu 31.01.2017 r. na Walnym Zebraniu Członków.