Zasady otrzymywania dotacji

Podejmowanie działalności gospodarczej:

1. Zasady otrzymywania dotacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej – ogólne informacje dla Wnioskodawców – pobierz

2. Wniosek o przyznanie pomocy – pobierz

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz

4. Biznesplan – pobierz

5. Instrukcja wypełniania biznesplanu – pobierz

6. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu – pobierz

7. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – pobierz

8. Wniosek o płatność – pobierz

9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

10. Umowa o przyznanie pomocy – pobierz

11. Aneks do umowy o przyznaniu pomocy – pobierz

12. Karta oceny operacji – pobierz

13. Tabele pomocnicze do biznesplanu – pobierz

14. Wykaz działek ewidencyjnych – pobierz

15. Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – pobierz

16. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz


Rozwijanie działalności gospodarczej:

1. Zasady otrzymywania dotacji w ramach rozwijania działalności gospodarczej – ogólne informacje dla Wnioskodawców – pobierz

2. Wniosek o przyznanie pomocy – pobierz

3. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – pobierz

4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz

5. Biznesplan – pobierz

6. Instrukcja wypełniania biznesplanu – pobierz

7. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu – pobierz

8. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji biznesplanu – pobierz

9. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz

10. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz

11. Wniosek o płatność – pobierz

12. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – pobierz

13. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

14. Umowa o przyznanie pomocy – pobierz

15. Karta oceny operacji – pobierz

16. Tabele pomocnicze do biznesplanu – pobierz

17. Załącznik 1 – zestawienie rzeczowo finansowe operacji – pobierz

18. Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych – pobierz

19. Załącznik 3 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych – pobierz

20. Załącznik 3a – kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz

21. Załącznik 5 – informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji operacji – pobierz

22. Załącznik 6 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – pobierz

23. Załącznik 7 – oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – pobierz

24. Załącznik 8 – oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa – pobierz

25. Załącznik 9 – deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa – pobierz

26. Załącznik 10 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

27. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz


Operacje z zakresu turystyki, rekreacji oraz rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców (beneficjenci: JST, stowarzyszenia):

Wniosek o przyznanie pomocy – pobierz

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru LGD – pobierz

Karta oceny – inne operacje – pobierz


Projekty grantowe (beneficjenci: stowarzyszenia, JST):

1. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli – pobierz

2. Karta oceny projektów złożonych w ramach konkursu grantowego – pobierz

3. Wzór wniosku o powierzenie grantu – pobierz

4. Instrukcja postępowania z generatorem wniosków grantowych – pobierz

5. Wniosek o powierzenie grantu – generator – pobierz

6. Instrukcja wypełniania wniosku grantowego – pobierz

7. Oświadczenie właściciela nieruchomości – pobierz

8. Klauzule RODO – pobierz

9. Formularz odwołania – pobierz wers. PDF         pobierz wers. WORD

10. Wzór pisma informacyjnego do Grantobiorcy – pobierz

11. Lista operacji wybranych – pobierz

12. Lista operacji niewybranych – pobierz

13. Umowa o powierzenie grantu – pobierz

14. Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu weksli otrzymywanych przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy – pobierz

15. Wniosek o rozliczenie grantu – pobierz wers. PDF        pobierz wers. WORD

16. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji grantu – pobierz wers. PDF        pobierz wers. WORD

 

Konsultacje z 2017 roku:

Konsultacje społeczne związane z dostosowaniem procedury wyboru i oceny grantobiorców – dokumenty z opcją śledź zmiany

Konsultacje społeczne związane z dostosowaniem procedury wyboru i oceny grantobiorców – dokumenty bez opcji śledź zmiany


Informacja o możliwości otrzymywania zaliczek w ramach PROW 2014-2020