Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju i w jej wdrażaniu zaakceptowane przez WZC

W dniu 31 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej UG Łuków, ul. Świderska 12 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.  W spotkaniu uczestniczyło 30 członków LGD, przewodniczył Pan Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski, natomiast protokołowała Pani Aneta Mazur – Zastępca Wójta Gminy Serokomla.

Członkowie Stowarzyszenia podjęli ważne decyzje związane z wdrażaniem LSR: przyjęli zmiany w Statucie, Regulaminach Obrad Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Organizacyjnym Rady (dokumenty po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski dostępne będą na https://lgdrazem.pl/dokumenty/).  Zmiany związane były m.in. z  oddelegowaniem kompetencji do aktualizacji obowiązujących dokumentów z Walnego Zebrania Członków na Zarząd i konsultowane były ze społecznością lokalną w Biurze LGD „RAZEM”, on-line na stronie internetowej oraz na spotkaniu z mieszkańcami obszaru LGD.

Przyjęto również zmiany w procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z  kryteriami wyboru oraz Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji. Aktualne procedury oraz aktualne lokalne kryteria wyboru operacji po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski dostępne będą również w zakładce „O nas” w podzakładce „Dokumenty”.

W trakcie spotkania odbyły się również konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Aktualna wersja Lokalnej Strategii Rozwoju zostanie zamieszczona na stronie internetowej w zakładce PROW 2014-2020 po podpisaniu aneksu nr 3.