Zmiany w podziale dodatkowych środków w LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Na skutek protestu do naboru nr 2/2021 i zmiany listy operacji wybranych w naborze nr 2/2021 powstała konieczność zablokowania całej kwoty w naborze nr 2/2021, co spowodowało, że nastąpiły również zmiany w podziale dodatkowych środków.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? po ponownym przeliczeniu proponuje następujące rozdysponowanie dodatkowych środków w wysokości 654 000,00 ?:

  • 239 908,48 ? ? na podejmowanie działalności gospodarczej (obligatoryjne 35%)
  • 141 040,00 ? ? na operacje z zakresu rozwoju niekomercyjnej infrastruktury kultury
  • 235 910,00 ?  ? na operacje z zakresu rozwoju niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej
  • 12 523,49 ?  ? zwiększenie budżetu operacji własnej ?Centrum informacji turystycznej?
  • 27 925,23 ? ? grantu z zakresu rozwoju miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny

LSR w opcji ?śledź zmiany? po uwzględnieniu protestu w naborze nr 2/2021