Zwołanie posiedzenia Rady LGD „RAZEM” – konkurs grantowy 3/2022/G i nabór 4/2022

Przewodniczący Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje, iż na podstawie § 20 ust. 8 Statutu LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz § 1 ust.2 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” posiedzenie Rady LGD, do oceny wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach konkursu grantowego nr 3/2022/G oraz do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 4/2022, zwołane jest w dniu 7 września 2022 r. (środa) o godz. 09:00 w Biurze LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z wnioskodawcami, kworum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o powierzenie grantu przeprowadzonej przez Biuro LGD „RAZEM” w konkursie grantowym nr 3/2022/G.
 7. Ocena wniosków złożonych w konkursie grantowym nr 3/2022/G.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji w konkursie grantowym nr 3/2022/G.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w konkursie grantowym nr 3/2022/G.
 10. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD „RAZEM” w naborze nr 4/2022.
 11. Ocena wniosków złożonych w naborze nr 4/2022.
 12. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 4/2022.
 13. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 4/2022.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie posiedzenia.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia znajdują się w systemie Omikron oraz w Biurze LGD w dniach i godzinach pracy Biura LGD.

Rafał Sobiech

Przewodniczący Rady LGD „RAZEM”