Zwołanie posiedzenia Rady LGD„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Informujemy, iż na podstawie § 20 ust. 8 Statutu LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz § 1 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach nr 3/2020, 4/2020 i 5/2020 zwołane jest w dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD ?RAZEM? w naborze nr 3/2020, 4/2020 oraz 5/2020.
 7. Ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji z naboru 3/2020, 4/2020 oraz 5/2020.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 3/2020, 4/2020 oraz 5/2020.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 3/2020, 4/2020 oraz 5/2020.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia znajdują się w systemie Omikron oraz w Biurze LGD w dniach i godzinach pracy Biura LGD.